REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Data publikacji regulaminu:

Sprzedaż publikacji elektronicznych(ebookow,audiobookow za pośrednictwem sklepu internetowego"ebuczek.pl" realizuje Mariusz Zuralski,prowadzący działalność gospodarczą pod firmą"MANSYS IT SERVICES" z siedzibą w Lubawie(14-260),ul. Kazimierza Wielkiego 2/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,posługujący się numerem NIP 744-149-69-79.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@ebuczek.pl

1 Definicje

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu,warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedazy oraz zasady korzystania z Usług Świadczonych przez Sprzedawcę.

Ilekroć w dalszej częsci Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu,chyba że z kontekstu ich użycia wyrażnie wynika co innego:

a) DOK -dział obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów,Sklepu oraz aktualnych promocji

b) CENA-określona w PLN kwota brutto nalezna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży

c) KLIENT - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin

d) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

e) UMOWA O DOSTARCZANIU TREŚCI CYFROWYCH - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie

f) SKLEP - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę; prowadzona przez Sprzedawcę

g) SPRZEDAWCA-"ebuczek.pl" Mariusz Zuralski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,posługujący się numerem NIP 744-149-69-79

h) LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta

i) TREŚCI CYFROWE - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie

j) WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail

k) HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link „przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Sprzedawcę

l) KOSZYK- usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie

ł) NEWSLETTER - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę)

m) ZAKUP- sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach „Twojego Konta” Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu

n) ZAMOWIENIE - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

o) PROMOCJE - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji

2 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 602 420 493 oraz pod adresem e-mail:info@ebuczek.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

3 LICENCJA

Ebook-i lub audiobook-i zakupione w ebuczek.pl przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji o zakresie terytorialnym i czasowym wskazanym przez Sprzedawcę. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu  następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia

e. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4.Klient ma prawo do korzystania z Treści Cyfrowych na następujących polach eksploatacji:

a. ściągnięcie,utrwalenie,wyświetlanie publikacji elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym jej odtwarzanie

b.korzystanie wyłącznie na własny użytek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów

6. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego

7. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

5 USŁUGA NEWSLETTER

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newsletter, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newsletter zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newsletter.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newsletter poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter

6 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny

d. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane

e. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

f. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności

g. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcji Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny

h. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę" i złożeniu Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą

i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

7 CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

8 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanych na stronie Sklepu

2. Akceptowane sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z Regulaminem Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności

6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

9 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,  znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany o wpłynięciu płatności w drodze wiadomości e-mail.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu, na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu.

10 REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail na adres info@ebuczek.pl

3. Klient ma prawo reklamowania zakupionej Treści Cyfrowej w sytuacji,gdy:

a) zawartość pliku jest niezgodna z opisem

b) plik posiada wady techniczne

4. Reklamacji nie podlega:

a) format treści cyfrowej

b) niemożność otworzenia pliku na urządzeniu,które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo format pliku,w którym publikacja elektroniczna została udostępniona

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 14 dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.Z uwagi na charakter oferowanych przez nas produktów,klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3.Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4.Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail